– ราคาค่าเช่าฮันบก

ราคาค่าเช่าฮันบกมาตรฐาน
4,500 วอนต่อชั่วโมง
(สำหรับการเช่าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)

– ราคาโปรโมชั่น

4 ชั่วโมง – 13,000 วอน
1 วัน (24 ชั่วโมง) – 26,000 วอน

In order to provide higher quality and wider range of hanbok selection. we would like to inform you that there will be changes to the rental price with effect from 2017/03/01
Oneday Hanbok will We thank you for your understanding and we look forward to sharing beautiful memories with you.
Basic 4 hours rental 13,000 Korean won -> 15,000 Korean won
24 hours rental 28,000 Korean won -> 28,000 Korean won
Basic accessories – Free (Hair accessories, bags)
Special accessories – 3,000 Korean won -> 2,000 Korean won (Kings hat, Gisaeng hat, Gat, dress underskirt etc.)
– ค่ามัดจำการเช่าฮันบก

สำเนา ID card + เงินมัดจำ 50,000 วอนต่อฮันบก 1 ชุด
หรือ ID card + เงินมัดจำ 10,000 วอนต่อฮันบก 1 ชุด

* ใช้บัตรประจำตัวประชาชน(ID card), สำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้ Passport ได้
* ในกรณีที่จองเป็นกลุ่ม (สูงสุด 4 คน) ใช้เพียง 1 ID card

– เงื่อนไขสำคัญ

ในการเลือกเช่าฮันบก,ลูกค้าแต่ละรายจะมีโอกาสเลือกลองแบบที่ชอบได้ 2 ครั้ง และสามารถลองเพิ่มได้เพื่อหาขนาดฮันบกให้เหมาะสม (หากต้องการลองแบบเพิ่ม จะคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 วอน)
การถ่ายรูปในร้านจะได้รับอนุญาตในการถ่ายรูปกับฮันบกที่ท่านเช่าเท่านั้น
ในกรณีของการคืนล่าช้าจะมีค่าปรับ 10,000 วอนเกาหลีจากค่าเช่ามาตรฐานของฮันบก (เช่น คืนช้า 2 ชั่วโมงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า จำนวนเงินค่าใช้จ่ายจะเป็น 10,000 + 9,000 = 19,000 ₩)
หากเวลาเช่ายังเหลืออยู่ไม่สามารถขอคืนเงินได้